2010, മേയ് 10, തിങ്കളാഴ്‌ച

മൊഴി m17n ലിബ്

ഉബുണ്ടുവിനൊപ്പമുള്ള മൊഴി കീബോഡ് യഥാർത്ഥ മൊഴിയോട് കുറച്ചു വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ടും, പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതായി കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൊഴിയിൽ ണ്ഠ എന്നുവരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾക്ക് N~Tha എന്നടിക്കേണ്ടി വരുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ണ്ഠ ഫിക്സ് ചെയ്തുള്ള മൊഴി ഉബുണ്ടുവിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ

sudo wget http://sites.google.com/site/mozhim17n/mozhi/ml-mozhi.mim.5.1.0.test.3 -O /usr/share/m17n/ml-mozhi.mim

എന്ന് കമാൻഡ്‌‌ലൈനിൽ/ടെർമിനലിൽ നൽകി ഐബസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനു ശേഷം ണ്ഠയ്ക്ക് NTha എന്നടിച്ചാൽ മതിയാകും.


പുതിയ പതിപ്പ്
ഇതിന്റെ പുതിയ വെർഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി
sudo wget http://sites.google.com/site/mozhim17n/mozhi/ml-mozhi.mim.5.1.0.test.4 -O /usr/share/m17n/ml-mozhi.mim