2012, ഒക്‌ടോബർ 27, ശനിയാഴ്‌ച

ഉബുണ്ടു കണ്ടൽ കൃഷ്ണനിലെ(12.10) മലയാളം പ്രശ്നങ്ങൾ

ഇന്ന് ഉബുണ്ടു 12.04-ൽ നിന്ന് കണ്ടൽ കൃഷ്ണനിലേക്ക് (Quantal Quetzal) (12.10) അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഐബസ്സിലെ മലയാളം എഴുതുന്നതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു.  പുതിയ ചില്ലുകൾ കാണണമെങ്കിൽ വാക്കെഴുതിയ ശേഷം സ്പേസ് അടിക്കണം, 'എങ്കിൽ', കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ എഴുതാനാവില്ല തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായും. അതിനു പരിഹാരമായി ഉബുണ്ടുവിലെ ibus-m17n എന്ന പാക്കേജ് അൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അതിനായി ടെർമിനലിൽ പോയി
                  sudo apt-get remove ibus-m17n
 എന്നു നൽകുക. ശേഷം സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ibus-m17n എന്ന പാക്കേജ് വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഇതിനായി
                sudo apt-get install ibus-m17n

ഇപ്പോൾ മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങ് സാധാരണരീതിയിലായിട്ടുണ്ടാകും.

കുറിപ്പ്: ഉബുണ്ടു 12.10-ൽ മലയാളം ലഭ്യമല്ലാത്തവർ  sudo apt-get install ibus-m17n എന്ന കമാന്റ് നൽകി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.  ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡുകളിൽ മലയാളം വരും, ആവശ്യമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചേർക്കുക.