2012, ഡിസംബർ 29, ശനിയാഴ്‌ച

മൊഴി കീബോർഡ്


മൊഴി കീബോർഡ് ചെറുതായി പുതുക്കുന്നു.

പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ:


 1. +Shiju Alex  ഈ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പ്രകാരം L ഉപയോഗിച്ചും മ്ല, പ്ല തുടങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങളെഴുതാനുള്ള സൗകര്യം. (ഇത്  മൊഴിയുടെ നിയമത്തിൽ കണ്ടില്ലയെങ്കിലും കൂടി, ഇങ്ങനെയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ചേർക്കുന്നു.)
 2. n^ എന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തീയതി അടയാളം (൹) ചേർക്കാനുള്ള സൗകര്യം.
 3. $# എന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് രൂപയുടെ ചിഹ്നം (₹) ചേർക്കാനുള്ള സൗകര്യം. (മൊഴിയുടെ വിശദവിവരണത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.)
 4. rv എന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ "ര്വ" എന്നു കിട്ടുന്നതിനു പകരം "ർവ" എന്നു കിട്ടാനുള്ള സൗകര്യം (ഗാന്ധർവ്വം, ഗർവം, ലാർവ, പാർവണേന്ദു, പൂർവികൻ .. ). ഗുര്വാദി, ഗുര്വത്ര തുടങ്ങി ഏതാനം വാക്കുകൾ മാത്രമേ ര്വ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടുള്ളു.  ര്വ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ r~v എന്നുപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 


അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗം.


ടെർമിനൽ തുറക്കുക. (കണ്ട്രോൾ+ഓൾട്ട്+ടി അമർത്തുക)

sudo wget https://sites.google.com/site/mozhim17n/mozhi/ml-mozhi.mim.test.5 -O /usr/share/m17n/ml-mozhi.mim 

എന്നു നൽകി എന്റർ അമർത്തുക, പാസ്‌വേഡ് നൽകുക. ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പുതുക്കിക്കൊള്ളും.

എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക. വളരെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ഇതിനു മുമ്പത്തെ പതിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക.

ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാൽ ചേർക്കാഞ്ഞവ

ഇവ മൊഴിയുടെ നിർവചനത്തിൽ കണ്ടെങ്കിലും ഘടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അല്പം കൂടി അറിവ് നല്ലതായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ ചേർത്തില്ല.

1) lp = ല്പ / ൽപ (ഉദാ: സ്വല്പം, കൽപ്പാത്തി)
2) my, mr (ഉദാ: സംയോഗം, സംരംഭം, സമ്യക്, സമ്രാട്ട്)

അപ്‌ഡ്റ്റ്  (02 ജനു 12):

ഒന്നുരണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപ്‌ഡേറ്റ് കൂടി:
മാറ്റം വരുത്തിയവ


 1. lm ല്മ് ൽമ (സൽമ, പുൽമൈതാനം)
 2. Lm ള്മ് ൾമ് (കോൾമയിർ)
 3. Nr - ൺര്
 4. പുതിയതായി #, ^ എന്നീ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ (ഉദാ:ക്^ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ച്# എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ) അക്ഷരം മാഞ്ഞുപോകുന്ന പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്(ന്ന് കരുതുന്നു ;-))
 5. പഴയ അക്കങ്ങൾ കിട്ടാൻ =1, =2 എന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നിർവചിച്ചിരുന്നത് മാറ്റി മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ 1#, 2#.. (യഥാക്രമം ൧, ൨) എന്നിങ്ങനെയാക്കി.


കൂട്ടിച്ചേർത്തവ


 1. lr, Lr എന്നിവ നിർവചിച്ചിരുന്നില്ല, അതേസമയം ഇവയുൾപ്പെടുന്ന മൂന്നക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ നിർവചിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട്  ഇവ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇവ യഥാക്രമം ൽര്, ൾര് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
 2. au#  ൌ (kau#thukam - കൌതുകം)
 3. ou ഔ ( ൗ) (ou - ഔ,  kouthukam - കൗതുകം) 


ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയവർക്ക് നന്ദി. (ആർക്കും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളു എന്നുംകൂടി പറയും ;-))

അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ
sudo wget https://sites.google.com/site/mozhim17n/mozhi/ml-mozhi.mim.test.5 -O /usr/share/m17n/ml-mozhi.mim 
എന്ന കമാൻഡ് തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും.