2015, നവംബർ 24, ചൊവ്വാഴ്ച

ഉബുണ്ടുവിൽ സിനമൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യൽ

പുതിയ സിനമൺ ഉബുണ്ടുവിൽ കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുത്തൻ ഇന്നലെയും പറയുന്നത് കേട്ടു. ആരാണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ പി.പി.എ. ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരുന്നത്. പി.പി.എ. ഒക്കെ ചത്തിട്ട് മാസങ്ങളായിരിക്കണം. അടുത്ത പുതിയ സിനമൺ ഇറങ്ങാറായി. ഏറ്റവും എളുപ്പവും ലോജിക്കലുമായ കാര്യമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരും ലിനക്സ് മിന്റ് റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാത്തതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എൽ.റ്റി.എസ്. പതിപ്പല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും പ്രശ്നമുണ്ടാകാനുമിടയില്ല.

ഞാൻ എൽ.റ്റി.എസ്. പതിപ്പാണ് (14.04) ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൽ ചെയ്ത മാർഗ്ഗം ഇതാണ്. എല്ലായിടത്തും കാണാവുന്നതാവണം. ഇവിടെ കൂടി എഴുതി വെക്കുന്നു.

ആദ്യം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ സോഴ്സ്.ലിസ്റ്റ് തുറക്കുക. അതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം ടെർമിനലിൽ  sudo gedit /etc/apt/sources.list  എന്ന് കൊടുത്ത് ജിഎഡിറ്റിൽ തുറക്കലാണ്. എന്നിട്ടതിൽ  deb http://packages.linuxmint.com rafaela main upstream import  എന്ന് ചേർക്കുക. ലിനക്സ് മിന്റിന്റെ നടപ്പ് പതിപ്പ് റാഫേല ആയതിനാലാണ് റാഫേലയുടെ മെയിൻ റെപ്പോസിറ്ററി ചേർത്തത്. ടെർമിനലിൽ  sudo apt-get update   കൊടുത്ത് ഇൻഡക്സ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ലിനക്സ് മിന്റിന്റെ കീ റിംഗ് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനായി ടെർമിനലിൽ   sudo apt-get install linuxmint-keyring   എന്ന് കൊടുക്കുക. ടെർമിനലിൽ  sudo apt-get update  കൊടുത്ത് ഇൻഡക്സ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ടെർമിനലിൽ  sudo apt-get install cinnamon  കൊടുത്ത് സിനമൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക. സിനമൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന കൂടെ നെമോ ഫയൽ ബ്രൗസറും ഇൻസ്റ്റോൾ ആകുന്നതാണ്. എനിക്ക് നോട്ടിലസിനേക്കാളും ഇഷ്ടം നെമോ ആയതിനാൽ ടെർമിനലിൽ
 xdg-mime default nemo.desktop inode/directory application/x-gnome-saved-search 
എന്ന് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഡീഫോൾട്ട് ഫയൽ ബ്രൗസർ നെമോ ആക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

പുതിയത് (ഡിസം. 9): ലിനക്സ് മിന്റ് റോസ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സിനമൺ 2.8 ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റാഫേലക്ക് പകരം സോഴ്സ്.ലിസ്റ്റിൽ -  deb http://packages.linuxmint.com rosa main upstream import  - എന്ന് റോസ ചേർത്താൽ മതിയാകും